Barwy AGH
Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Program studiów


Krótka charakterystyka studiów:

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Program studiów:

Program studiów obejmuje 160 godziny dydaktyczne (72 godzin wykładów i 88 godzin laboratoriów) przeznaczonych na omówienie następujących zagadnień:

  • podstawy teoretyczne operowania BSL w zakresie VLOS,
  • planowanie nalotów fotogrametrycznych pod kątem prawnym oraz technicznym,
  • podstawy fotogrametrii cyfrowej,
  • przetwarzanie danych pozyskanych z pokładu BSL,
  • metody opracowywania typowych produktów fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL,
  • modelowanie obiektów trójwymiarowych,
  • zastosowania BSL w wybranych dziedzinach gospodarki (górnictwo odkrywkowe, architektura, archeologia, energetyka, inżynieria środowiska),
  • inwentaryzacja zabytków,
  • integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym, fotogrametrią naziemną, teledetekcją i GIS.

W planie studiów znajdują się następujące przedmioty:

Semestr I:

 

 

 

Lp. Przedmiot

W

L

ECTS

1

Podstawy prawa lotniczego

8

0

3

2

Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego

4

0

2

3

Bezzałogowe statki powietrzne

6

4

4

4

Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL

6

3

5

5

Podstawy fotogrametrii cyfrowej

8

14

6

6

Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych
w wyniku nalotów bezzałogowych

6

8

5

7

Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL

2

11

5

 

 SUMA:

40

40

30

 

 

 

 

Semestr II:

 

 

 

Lp. Przedmiot

W

L

ECTS

8 Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną 7 13 6
9 Georeferencja opracowań fotogrametrycznych 2 5 3
10 Termografia 4 0 2
11 Zobrazowania wielospektralne 4 4 3
12  BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych 4 12 5
13 Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL 4 12 5
14 Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych
i liniowych z wykorzystaniem BSL
3 0 2
15 BSL w szacowaniu szkód 4 4 3
   SUMA: 32 48 30
Informacje w przygotowaniu!